Скална гробница, с. Джанка
Скална гробница, с. Джанка Гробницата се намира на около 80-100 м от училището в селото (не е действащо, поради липса на деца). Изсечена е в слабо издадена над околния терен вулканична, бяла скала. Грубо оформено преддверие води към по-ниско разположената гробна камера с трапецовиден план. Тесен вход с праг е свързвал двете части, но днес от него има само следи. Камерата се стеснява нагоре и вероятно отгоре е имало отвор. Северната част на гробницата не е запазена. Забележка: Обектът е подходящ за посещение в комбинация с други подобни в тази посока.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.