Скална винарна (шарапана), с. Джанка
Скална винарна (шарапана), с. Джанка Шарапаната е изсечена в аналогична на гробницата скала и се намира на 10 м северно от нея. Тя е с един басейн, кръгла, и с диаметър 1.6 м и дълбочина 0.35-0.45 м. Дъното на басейна е с наклон на изток, където е изсечен отточен отвор. От запад над басейна през скалата е изсечен улей за отвеждане на дъждовната вода. В близост до шарапаната е запазена малка част от още една (само малкия басейн). На малко възвишение, северно от шарапаната има още една, аналогична на нея, изсечена в същите бели вулканични скали. Забележка: Обектът е удобен за посещение.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.