Скални гробници, с. Поточница
Скални гробници, с. Поточница Скални гробници, с. Поточница Край изоставена кариера за вулкански туфи, на около 200 м от левия бряг на река Крумовица, малко преди вливането й в р. Арда, има удължен рид от бели скали. На билото на рида са изсечени две скални гробници. Първата е по-запазена. Входът е обърнат на ЮЗ. Има трапецовидно напречно сечение и отвор отгоре. Общата дължина е 3.10 м. Втората скална гробница се намира на 10 м ЮЗ от първата. Край нея има и няколко добре запазени скални ниши.Тя е от същия тип, но е по-слабо запазена – само в долната част. Входът е от Ю-ЮИ и е предшестван от изсечен в скалата открит коридор. Около гробниците се откриват следите на тракийско селище. Забележка: Край обекта преминава добър селски път. Удобен е за посещение.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.