Тракийски ниши, с. Джанка (Махала Кълвач)
Тракийски ниши, с. Джанка (Махала Кълвач) Нишите са изсечени на западната страна на скалата, намираща се високо на десния бряг на дерето, под естествена козирка. Общият им брой е 11. Част от тях са в силно изветрели скали. Нишите вероятно са част от комплекса в махала Казан, разположен северно от тях. Забележка: Нишите са труднодостъпни, когато в дерето има вода. Виждат се добре от асфалтовия път малко след края на село Джанка.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.