Долмени, с. Черничево
Долмени, с. Черничево В с. Черничево има некропол от 7 долмена (гробница от каменния век от два побити камъка и трети поставен върху тях), който е паметник от национално значение. Той се намира на 6.5 км източно от селото, в местността Хамбар дере. Разположени са от лявата страна на моста за с. Гугутка. Мястото под кошарата се нарича Чукурски юрен, а височината - Църквището. Над кошарата има широка поляна, през която минава едва забележим коларски път, водещ до гъста дъбова гора. В нея има много стърчащи, големи и малки каменни плочи. Добре са запазени 3 долмена. Градени са от 4 или 6 вертикално поставени каменни плочи. Входовете са от юг и представляват неголям страничен отвор в късата страна. В близост има следи от още 3 полуразрушени долмена. Липсва могилен насип. В западния край на поляната са наредени обли камъни. Площадка (с размери 12.0 м на 6.0 м) е свързана с некропола. Вероятно тук са извършвани ритуали, свързани с погребенията. Долмените се отнасят към края на ІІ – нач. на І хил. пр.Хр. В района на некропола има фрагменти от тракийска керамика, а в непосредствена близост е открита колективна находка от бронзови монети на Маронея (ІV в. пр.Хр.). Забележка : Обектът е интересен, но труден за намиране. Най-добре е да се ползва придружител от местното население.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.