Средновековна църква с част от крепостна стена, гр. Крумовград
Средновековна църква с част от крепостна стена, гр. Крумовград Намира се в центъра на града, в непосредствена близост до сградата на полицията, долепена е до джамията. Градена е от дялани и ломени камъни, споени с бял хоросан. Запазени са около 50-70 см от зида. Върху северната стена са съхранени части от стенописи, но вече почти не се забелязват. При провеждане на разкопки (преди около 30 г.) северно от църквата са открити 5 детски гроба, в които не е намерен гробен инвентар. Камерите им са оформени от керемиди и камъни. На мястото на гр. Крумовград е имало укрепено селище. Все още в района на гореописаната църква се забелязва част от крепостната стена с дължина около 20 м. и дебелина 2.20 м. Крепостта е имала квадратна форма, с дължина на едната страна 150 м и кръгли кули в ъглите. През 70-те години, при изкопни работи, на две места са забелязани крепостни стени с дебелина 2 м. За построяването са използвани добре обработени ломени камъни, споени с бял хоросан. През 1989г. е открита и правоъгълна междинна кула. При входа на джамията са запазени базите на каменни колони. В горния слой на неолитното селище е намерена много средновековна керамика. Забележка: Обектът е в центъра на града, непосредствено до джамията. Не се поддържа.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.