Култов комплекс “Татул”
Култов комплекс “Татул” На около 20 км източно от гр. Момчилград в местността “Асара” край с. Татул е разположен впечатляващ култов комплекс, един от уникалните мегалитни паметници на Европа. Върху доминираща скала, до която водят изсечени в скалата стъпала, е оформена куполна гробница с два гроба, които са покривани с плочи. Единият саркофаг е изсечен отгоре, върху изравнена площадка и е ориентиран на изток. Вторият е изсечен странично, на южната част на пресечената пирамида, под висок, арковиден свод. По околните скали са издълбани много съоръжения, неразделна част от комплекса: зидове, ниши, кладенци за поставяне на дарове, легло за главния олтар на светилището, множество предмети, свързани с древните култове (глинени човешки идоли, прешлени за вретено, костни ашици, предмети от бронз и др.). Приема се, че в гробницата е залегнала идеята за погребения, изложени за обществено поклонение и е част от култов комплекс на обожествен владетел. Основната част на светилището е възникнала в късната бронзова епоха (XVII-XI в.пр.Хр.). Около IV-III в.пр.Хр. е изградена внушителна каменна стена, а северно от него е изграден храм. През I-IV в. комплексът е доизграден. Новите сгради и помещения са от ломен камък и хоросан. Откритите находки доказват внос на предмети, което е доказателство за значимостта на обекта и неговата популярност извън пределите на Тракия. Има предположение, че тук в древността са извършвани астрономически наблюдения, неразделна част от ритуалните практики извършвани там. Легендата разказва, че тук е гробът на Орфей. Забележка: До обекта има асфалтов път
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.