Харман кая, с. Биволяне
Харман кая, с. Биволяне Това е скално изсечено светилище, разположено на невисоко плато на около 2 км източно от с. Долна Чобанка. Формирано е около малка пещера с дълбочина 7 м. Ранните археологически материали се отнасят към късноенеолитната епоха. В скалата до входа на неголяма пещера, са издълбани трапецовидни ниши с южно изложение. Из цялата площ се забелязват изсечени в скалите съоръжения – помещения, кръгли и трапецовидни ниши, гробници, щерни, концентрични кръгове, наподобяващи слънчев часовник, жертвеници, басейни, стъпала. Съществува предположение, че част от естествената релефна структура на обекта е използвана за астрономически наблюдения на Слънцето по време на неговите годишни цикли. Тези наблюдения са включвани в ритуалните практики свързани с култа към Бога Слънце. Допуска се, че светилището започва да функционира едновременно с това, при село Татул. Забележка: Обектът е подходящ за туризъм. Има насочваща табела.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.