Големият и Малкият казан
Големият и Малкият казан В местността “Казан беюг” край махала Въз на с. Равен се извисява комплекс от интересни скални образувания, разположени върху левия бряг на р. Казан дере, с височина над 30 метра. В района има множество изсечени в скалите съоръжения – проходи, жертвеници, жлебове, улеи, трапецовидни ниши, както и добре запазена гробница с ясно изразен жлеб за нейното затваряне. По повърхността се срещат керамични фрагменти. Комплексът има добра визуална връзка със светилището при с. Татул. Не са извършвани организирани разкопки. Реката е оформила 2 красиви каньона, които местното население нарича Големия и Малкия казан (Кючюк казан и Беюг казан). При подхода към скалите се откроява фигурата на голям каменен исполин, наподобяващ фигурата на човек, застанал на пост. Забележка: До обекта може да се достигне по ясно открояваща се пътека, непосредствено преди първите къщи на махала Въз от с. Равен. Подходящ за туризъм.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.