Крепостта “Асара” край рудник Звездел
Крепостта “Асара” край рудник Звездел Средновековна крепост, изградена през ХI-XII век на доминираща височина в района на рудник Звездел. Открояват се останките на две големи кули, като в едната от тях има следи от жилищни помещения и параклис. На по-късен етап, двете кули са свързани чрез крепостна стена. Източната кула е охранявала портата. Снабдена е с водохранилище, чието дъно е измазано с розов хоросан. Водата е пречиствана с пясък. Голяма част от стените на крепостта са били дървени. Двете кули са свързани чрез проход, изсечен в скалите. По време на извършените археологически разкопки в параклиса са открити уникални медальони - част от икона, украсена със златен обков. Забележка: На достъпно място, подходящо за туризъм.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.