Тракийски мегалити, с. Друмче и с. Обичник.
Тракийски мегалити, с. Друмче и с. Обичник. В района на с. Друмче, на около 1 км югозападно от него има два скални комплекса отстоящи на около 200 м един от друг, с множество изсечени в тях ниши. Общият им брой е около 60, като някои са недовършени. За да се достигне до тях се тръгва по пътека минаваща вляво край гробището на селото. Нишите имат визуална връзка с друг комплекс – край с. Обичник, разположен върху скала, наподобяваща фигура на животно и наричана от местното население “Юмрук кая” или “Лъвът”. Забележка: Към обекта не е маркиран подход. Местното население знае пътеките. Няма коларски път.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.