Жертвен камък - Шарапаната край с. Вряло
Жертвен камък -  Шарапаната край с. Вряло Една от добре запазените шарапани в тази част на Родопите. Разположена е край махала Гузоллар на с. Вряло. Местните хора я наричат “шарап-ташлар” или “шарпана”. Съставена е от два басейна, разположени стъпаловидно, свързани чрез улей. Единият е с кръгла форма, диаметър 2 м и дълбочина 0.5 м. Вторият басейн е под него. Има елипсо-видна форма с диаметри 1.30 и 1.13 м и същата дълбочина. Забележка: Обектът е край коларски път, но не е маркиран. Местните хора я знаят.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.