Филтър по община:
Абразивни кладенци, с. Студен кладенец
Местоположение: Крумовград
Абразивни кладенци, с. Студен кладенец Скалите по поречието на р. Арда са застинала лава от активната вулканична дейност в района преди милиони години. Част от кратерите са частично разрушени от водите на реката. Край с. Студен кладенец, в близост до язовирната стена, са формирани големи минерални жили с кварцови и халцедонови включения.
Вековен зимен дъб (Quercus petraea sesiliflora), землището на с. Медевци
Местоположение: Кирково
Вековен зимен дъб (Quercus petraea sesiliflora), землището на с. Медевци Дъбът е край пътя за с. Бенковски, непосредствено след разклона за с. Дрянова глава (веднага след моста) и преди разклона за с. Медевци. Дървото се вижда вдясно от пътя (на около 60 м от него). Има внушителни размери и съхранена корона – обиколка на стъблото – 6.50 м, възраст – около 480 години. На него е окачена табела, не е оградено.
Вековен зимен дъб (Quercus petraea sesiliflora), с. Бенковски
Местоположение: Кирково
Вековен зимен дъб (Quercus petraea sesiliflora), с. Бенковски Намира се в двора на джамията на селото. Дърветата са били 2, но едното е унищожено след изсъхване. Обявени са за защитен обект през 1975 г. Възрастта на оцелялото дърво е 200 години. Обиколката на ствола му е 4.0 м.
Вековен източен чинар, с. Фотиново
Местоположение: Кирково
Вековен източен чинар, с. Фотиново Чинарът се намира непосредствено до джамията на селото. Впечатлява със своите размери – обиколката на ствола му е 6.20 м. Короната е цяла, добре запазена. Дървото е на възраст около 400 години. Обявено е за защитен обект през 1979 г. Около ствола е направена метална ограда.
Вековните дървета в местността “Кедика” край с. Равен
Местоположение: Момчилград
Малко преди влизане в с. Равен, в местността “Кедика”, край тюрбето на Ибрахим баба до асфалтовия път има 10-12 екземпляра от вековен зимен дъб. Това са останки от древната гора, покривала територията на Източните Родопи и описвана от хроникьорите като Великата Българска гора (Silva Magna Bulgarika). Дърветата са с внушителни размери, сравнително добре запазени, на възраст от 250 до 350 години.
< 1. 2.3. ... 7 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.