Вкаменената гора
Вкаменената гора Намира се в близост до с. Равен, в дълбок дол, наричан от местните хора “Габъз дере”. Вкаменелите дървета се разкриват от двете страни на дерето по протежение на око-ло 200 м. “Гората” е представена от около двайсетина екземпляра, с височина до 1-1.5 м и диаметър на ствола от 0.4 до 0.6 м. На два от тях диаметърът е около 4 м, а височината – 1 м. В напречното сечение на дънерите ясно се различават годишни кръгове. Част от съх-ранените клони са обгорели. Равенската гора е уникална с това, че дърветата са прави. До днес в България няма описан подобен случай. Обектът е обявен за защитен със Заповед № 707/09.03.1970 г. Заема площ от 75 дка. Към него може да се подходи както от с. Гургулица, така и през с. Равен (в посока с. Биволяне - през резервата).
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.