Масивът “Дамбалъ” с лековитата вода
Масивът “Дамбалъ” с лековитата вода Планинското възвишение, известно сред местното население като “Дамбалъ” е на около 7-8 км североизточно от гр. Момчилград. До там се стига по обозначен черен път – през селата Груево и Летовник. В живописна местност сред широколистна гора по висок скален венец се стича изобилно вода. В подножието му е изградена чешма с няколко чучура. Съществува поверие, че в полунощ на 5 срещу 6 май водата придобива чудодейна сила и лекува различни заболявания. От скалния венец се разкрива прекрасна гледка. В района се забелязват древни изсичания в скалите, а по дерето, образувана от изтичащата вода, в местността Скална глава (Кая башъ) между селата Летовник и Чомаково има изсечени множество трапецовидни скални ниши.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.