Хладилната пещера
Хладилната пещера Намира се в района на ловния дом на дивечовъдното стопанство “Гайдарци”, район Русалско. Входът е край десния бряг на р. Малка Арда (Давидковска река), малко преди вливането в р. Арда. Край нея минава пътят за с. Любино. Тя е сводообразна, едногалерийна пещера, с дължина по оста 5-6 м. Има висока влажност през цялата година. Температурата вътре е постоянна без оглед на сезона – 3-4оС, което се дължи на множеството фини пукнатини и близостта на водата. Забележка: Обектът е обозначен с табела, на входа е поставена решетка. Обявен е за защитен през 1978 г.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.