Водопадът край с. Безводно
Водопадът край с. Безводно В близост до с. Безводно, край маркираната пътека за вр. Чиляка, тръгваща покрай смесения магазин в селото, има сравнително висок водопад, с височина около 25-28 метра. Той е непосредствено под коларския път и когато има вода гледката е внушителна. Дерето е изключително живописно. За съжаление, водопадът е сезонен и най-добре е да се посещава до месец юли, или след първите есенни дъждове. В местността “Гован кая” има множество изсечени скални ниши. Забележка: Обектът е подходящ за посещение до месец август. В края на юли водата се губи.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.