Топлите извори
Топлите извори Само на около 1.5 км след последните къщи на гр. Джебел, в посока с. Мишевско има извор на сравнително топла минерална вода (около 35-36оС) с голям дебит. Преди повече от 20 години там е имало оранжерии за производство на зеленчук, както и басейн с душове за ползване от населението. Днес басейнът също се ползва, но е занемарен и водата е на самотек, без специално пречистване. Близкото дере е изключително живописно. В близост до изворите, на около 1 км под тях има приятно място за риболов с микроязовир. Забележка: Обектът към този момент не е подходящ за туризъм, но е интересен факт, че има термални извори.
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.