Езерата край с. Лебед
Езерата край с. Лебед В района на с. Лебед преди много години в резултат на разместване на земните пластове са се формирали две естествени тектонски езера. Мястото е красиво, в близост има борова гора, а на около 500 м е подходът към средновековната крепост на Устра. Край езерата има възможност за отдих и риболов. Забележка: Приятно място за отдих и подход към крепостта Устра.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.