Скалите край с. Устра
Скалите край с. Устра Наричат ги още Скалните образувания в местността Калето. Този своеобразен феномен природата е изваяла в южния склон на връх Устра, в чието подножие е разположено с. Устрен, общ. Джебел. Скалните образувания са изградени от красиви сиви и виолетовосиви риолити. Това са огромни скални зъбери с различна форма: призматични, стьпаловидни, конусовидни. Височината им е от 5 до 15 и повече метра. Изграждат различни и оригинални композиции. Със Заповед № 1799/30.06.1972 г. скалите са обявени за защитен обект, с площ от 224 дка. В близката територия има редица интересни растителни видове. Непосредствено зад скалните феномени на върха и по северните му склонове се намира единственото за района находище на двете високопланински растения - дряновица (Cotoneaster intergerimus) и ирга (Amelanchier ovalis) от сем. Розови. Пак там, в пукнатините на скалите, е второто за страната находище на редкия растителен вид бяло лерхенфелдианово плюскавиче (Silene lerchenfeldiana) от сем. Карамфилови. Това е растение, което обикновено се среща над 2 хил. метра надморска височина, а връх Устра е висок 1015 м. Открити са и други редки за флората на България видове и голямо находище на ценната билка златна пръчица (Solidago virga aurea). Забележка: Удобно място за туризъм.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.