Каменната сватба, с. Зимзелен
Каменната сватба, с. Зимзелен Заема площ от 5.0 ха в землището на с. Зимзелен, на 3 км североизточно от гр. Кърджали. Представлява комплекс от оригинални естествени форми, изваяни от природата в меки скали с вулкански произход, красиво обагрени в бяло и розово, с големина от 0.5 до над 10.0 м. Човешкото въображение откроява в тази композиция сватбено шествие, свързано с вълнуваща легенда: Възмутена от греховните помисли, които се зародили в ума на свекъра, като зърнал красивата булка, Природата майка вкаменила шествието, за да предотврати тяхното осъществяване. В средата на шествието ясно се открояват “фигурите” на булката и младоженеца. Обектът е обявен за Природна забележителност през 1974 г. Забележка: Обектът е подходящ за туризъм. Към него има маркирана пътека.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.