Каменните гъби, с. Бели пласт
Каменните гъби, с. Бели пласт Скалните образувания, наподобяващи огромни гъби, се намират източно от с. Бели пласт, край самия път, свързващ гр. Кърджали с гр. Хасково. Заемат площ от 30 дка. Обявени са за природна забележителност през 1974 г. с цел опазването на скални образувания. Представляват хармонични скални късове с форма на гъби, с розови пънчета и зеленикави гугли, резултат от дългогодишното въздействие на водата, слънцето и вятъра. Височината на пънчетата и ширината на гуглите е до 2.5 м. Изваяни са в риолитови вулкански туфи. Различното оцветяване се дължи на различни примеси от минерални включения. Така в продължение на милиони години природата е оформила тази прекрасна композиция. Легендата разказва, че това са отсечените глави на четири сестри, отказали да се подчинят на тиранина господар. Забележка: Обектът е удобен за посещение, намира се край асфалтовия път за Хасково, малко след с. Бели пласт. Ограден е и има указателни табели и информационно табло.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.