Пещерата “Карангила”, с. Широко поле
Пещерата “Карангила”, с. Широко поле Към пещерата има два подхода. Единият е от с. Широко поле, вторият – на слизане от крепостта “Моняк”, в посока стария път за гр. Кърджали. През селото е по-лесно, тъй като на около 300 м от крайните къщи вляво има табела “За пещера “Карангил”. По утъпкана пътека се стига до пещерата, която отстои на 1.5 км. Пещерата е образувана във варовикови скали, триетажна, с дълбочина около 320 м. Има няколко входа, които са свързани помежду си. Обитава се от различни видове прилепи. В пещерата обитава уникален паяк (Centromerus milleri). Вътре са намирани керамични фрагменти, доказателство, че пещерата е обитавана в древността. Забележка: Входът на пещерата е в малка хлътнала земна форма и не е лесен за откриване. За проникване на горните етажи е необходимо да се използва или въже, или въжена стълбичка. Отвесът е около 5-6 м.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.