Скален прозорец, с. Костино
Скален прозорец, с. Костино Природна забележителност, обявена за такава през 1970г. с цел опазване на оригинална естествена форма - скален прозорец. Намира се в района на Големия Костински дол, в близост до селата Крушка и Боляма бара. Защитената територия има площ 0.20 ха. “Скалният прозорец” е един великолепен, естествен скален мост, формиран от водите на буйното Костинско дере. В недалечното геоложко минало колоните са били три, но природните сили са разделили платното между втората и третата колони и днес последната представлява голяма каменна гъба, чиято гугла е част от платното. Височината на моста е 10 м, дължината 15 м, а ширината 7 м, дебелината на платното е 1,5 м. Трите колони са еднакво високи, изградени от масивни зелени вулканични туфи, без наслояване. Платното е бяло, изваяно от тънкослойни бели варовици, много устойчиви на ерозионните процеси. Това е причината то да стърчи над колоните. Скалният прозорец е връстник на Каменната сватба и Каменните гъби. Образуван е от подобни материали и по подобен начин. Районът на дерето е изключително красив. Забележка: Обектът е подходящ за маршрутен туризъм с водач. Има маркирана пътека, но е трудно да се следва. От там има и пътека за пещерата “Утроба”, но маршрутът е тежък.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.