Водопад “Реджеп тарла”, с. Чилик
Обявен е за защитен обект през 1965 г. Защитената територия е с площ 0.10 ха. Намира се на Ташалан дере, в землището на с. Чилик (на около 0.5 км от селото). Представлява естествен водопад с височина около 5 м. За съжаление, след края на месец юли водата почти винаги се губи. Забележка: Да се посещава в подходящите сезони.
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.