Изворите край Кирково (“Баничките”)
Изворите край Кирково (“Баничките”) Мястото, наречено “Баничките”, е много живописно. Намира се непосредствено край с. Кирково, в местността Кукуля, вляво от моста по пътя за ъ. Лозенградци. Няколко изворчета бликат покрай малка рекичка, идваща от с. Лозенградци. 3-4 от тях са хванати в малки чешмички. Местните хора са убедени в лечебните свойства на тази вода. Тя е включена в лечебната народна практика. Най-често водата се ползва за лечение на бъбречно и стомашно-чревни заболявания. Близо до изворчетата, на около 150 м срещу течението, се намира стар мост. От двете страни бреговете са обрасли с вековни дървета – елша. Забележка: Мястото е подходящо за посещение в комбинация със стария мост, но районът е занемарен.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.