Гъбата, с. Бенковски
Гъбата, с. Бенковски Намира се непосредствено край пътя за Златоград, в посока с. Добромирци (между селата Дедец и Добромирци), на около 1 км от с. Бенковски. Вижда се добре от пътя (от дясната страна). Разположена е пред внушителен скален комплекс. Изваяна е от природата в пясъчници. Има височина 2 м, а гуглата е с диаметър 3 м. Обявена е за природна забележителност през 1982 г., като защитената площ е 0.2 дка. Забележка: Обектът е леснодостъпен
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.