Пърнарите при с. Каялоба.
Пърнарите при с. Каялоба. Пърнарът (Quercus coccifera) е вечнозелен дъб, реликтен вид от средиземноморски произход. Включен е в Червената книга на България, в категорията на редките видове. Развива се като храст или малко дръвче с височина 5-6 м. Листата му са дребни, от 1.5 до 4 см дълги и до 3 см широки, кожести, тъмнозелени, бодливи. Жълъдите му достигат до 2.5 см дължина и са с променлива форма. През 70-те години в района на с. Каялоба, малко след Джами махле (Махалата с джамията), която е след същинското село, от дясната страна на пътя за Златоград, са открити три пърнарови дръвчета с височина 3, 4 и 5 метра. Като единствени представители в региона, през 1981г. те са обявени за природна забележителност. Теренът, на който растат пърнарите, е с южно изложение, наклонен. Основната скала е типичен пясъчник, почвата е плитка, канелена горска. Произходът на трите пърнарови дръвчета не е изяснен. Под тях, на площ от около 50 дка има много стари пърнарови храсти, които заедно с хвойновите образуват едно напълно завършено хвойново-пърнарово съобщество. Някои от пърнаровите храсти достигат до 1.5 м височина, други са съвсем ниски. Възможно е трите дръвчета да са подкастрени храстчета, които впоследствие са се развили като дръвчета. В близката борова гора, западно от джамията, покрай дерето има още няколко пърнарови дръвчета и храсти. Забележка: Обектът е леснодостъпен.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.