Вековен зимен дъб (Quercus petraea sesiliflora), с. Бенковски
Вековен зимен дъб (Quercus petraea sesiliflora), с. Бенковски Намира се в двора на джамията на селото. Дърветата са били 2, но едното е унищожено след изсъхване. Обявени са за защитен обект през 1975 г. Възрастта на оцелялото дърво е 200 години. Обиколката на ствола му е 4.0 м.
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.