Полски бряст (Ulmus minor campestris), с. Чакаларово
Полски бряст (Ulmus minor campestris), с. Чакаларово Полският бряст е дърво с ценна дървесина, което, за съжаление, в Европа е на изчезване. Брястът в с. Чакаларово е едно от малкото оцелели вековни дървета в добро състояние. Обявено е за защитено през 1975г. Обиколката на ствола му е 4.2 м, а височината около 25 м. Възраст – около 300 години. Намира се в двора на училището. Забележка: Удобен за посещение обект, комбиниран в маршрут към връх Вейката.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.