Джел (Ilex aquifolium), с. Чакаларово
Джел (Ilex aquifolium), с. Чакаларово Представлява вечнозелен храст или малко дърво, нетипично за нашата флора. Включен е в Червената книга на България в категорията редки видове. Среща се в Странджа, Средните Родопи, Средна гора, Беласица. През 1972г. в Източните Родопи е открито ново находище - в района на с. Чакаларово. През 1980г. то е обявено за природна забележителност. Площта, която обхваща, е около 1 дка. Към момента на обявяване дръвчетата са били с височина 3 м и диаметър около 22 см. Площта на находището е включена в територията на защитената местност Гюмюрджински снежник през 2003г. В двора на една изоставена къща в селото има необичайно голям представител на този иначе храстовиден вид. Дървото е високо около 7 м. Всяка година дава малък червен плод. Забележка: Дървото може да се посети при минаване през селото в посока връх Вейката.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.