Абразивни кладенци, с. Студен кладенец
Абразивни кладенци, с. Студен кладенец Скалите по поречието на р. Арда са застинала лава от активната вулканична дейност в района преди милиони години. Част от кратерите са частично разрушени от водите на реката. Край с. Студен кладенец, в близост до язовирната стена, са формирани големи минерални жили с кварцови и халцедонови включения. Отломки от тях, понесени от бързата вода, при среща със скалите придобиват въртеливо движение, като стържат от упор околните скали, постепенно, започват да ги заряждат. Оформя се вдлъбнатина, която с течение на годините става все по-голяма. Така са се появили големи дупки в скалите, които в геологията се наричат "абразивни кладенци", т.е. образувани от стържещото действие на по-твърди скали. Те са с различна големина – от съвсем малки с диаметър 20 см. и дълбочина 10 см, до огромни – с диаметър 7-8 м. и дълбочина 10-15 м. Кладенците се намират в коритото на реката и са много удобни укрития за зимуващите в ждрелото риби. Тук се срещат и най-различни влечуги и земноводни. Забележка: Към обекта има маркирана туристическа пътека.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.