Дяволският мост (Шейтана) под язовирната стена
Дяволският мост (Шейтана) под язовирната стена В близост до язовирната стена р. Арда е образувала дълбок, тесен, каньонообразен пролом, наричан от местните хора Шейтан (Дявол), дълъг около километър. В най-тесните места скалните брегове са почти отвесни, с височина от 5 до 10 м. Ширината на реката е от 1 до 6 м, а дълбочината достига до 20 м. Преди построяването на язовирната стена там непрекъснато се е чувало страховито бучене. Днес проломът е със значително по-малко вода, но въпреки това впечатлява със своите размери. Ландшафтът е уникален. Забележка: Подходящо място за посещение, свързано и с абразивните кладенци.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.