Находище на турска леска
Находище на турска леска Находище на турска леска при с. Перуника, вляво от пътя за Ивайловград. Турската леска е от сем.Букови. За разлика от обикновената леска, която расте като храст, тази расте само като дърво и достига до 20 м височина. Среща се в две форми – Avelana и Grandulifera. Расте до 2000 м надморска височина. Находището при с. Перуника е от рядко срещаната форма Grandulifera. Под вр. Джелеве, в смесената гора има няколко големи единични екземпляра на приблизителна възраст 300 години. Поради наличието и на други големи дървета е трудно те да се забележат отдалеко. Находището е обявено за защитено през 1978 г., заема площ от 49 дка. Няма поставена ограда или указателна табела. Забележка: Дърветата са трудни за откриване от любители. Най-добре е да се посетят с придружител от селото. За съжаление, към момента в махалата край спирката ориентир живеят само 2 души.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.