Връх Джелеве, с. Перуника.
Връх Джелеве, с. Перуника. Над находището на турска леска (Природна забележителност "Джелово") се намира платовидният вр. Джелеве с надморска височина 772 м. От него се вижда вр. Иран тепе. На билото му има следи от некропол, а в близост и кладенец, който не пресъхва и в най-горещите дни. Забелязват се следи от крепостна стена. Доскоро всички вярващи от региона там са правели молитва за дъжд (ямур дувасъ), като на върха е имало тюрбе, край което местните алиани са палили свещи. Днес тази практика не съществува. Най-лесно върхът се изкачва от източната страна. Въпреки че не е много висок, от него се разкрива хубава панорамна гледка. Забележка: Обектът е подходящ за включване в комбиниран маршрут в тази посока.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.