Полезни връзки
Филтър по община:
Находище на папрат “Венерин косъм”
Местоположение: Кърджали
 Находище на папрат “Венерин косъм” Намира се в близост до гр. Кърджали, в Кьош дере, край пътя Кърджали – Ардино. Находището е обявено за защитена местност през 1981 г. с цел опазване на популацията на папрат Венерин косъм (Adiantum capillus-veneris). Защитената територия има площ 1.5 ха. Това е едно от трите находища на тази красива папрат в България, на която не случайно са дали името на богинята на красотата и любовта. Венериният косъм изисква специални екологични условия. Расте само при закътани, топли, влажни места, върху бигорови варовити скали и при постоянна температура и влага. Не понася задушване, а при по-ниска от 10 градуса температура загива. Видът е включен в Червената книга на България в категория рядък вид.
Вековен бор (Pinus alba), с. Пчеларово
Местоположение: Черноочене
Вековен бор (Pinus alba), с. Пчеларово Дървото се намира в непосредствена близост до църквата. Това е бял бор - вид, който днес се среща по-рядко. Обявен е за защитен обект през 1984 г. Висок е 25 м, а обиколката на ствола е 3.50 м. Върхът е пречупен. Възраст към датата на обявяване – 500 години.
Елови находища, с. Мурга и с. Женда
Местоположение: Черноочене
Елови находища, с. Мурга и с. Женда Елата (Abies Alba) от сем. Борови (Pinacea) е терциерен реликт и за нашия регион е рядко и необичайно растение. Регистрирани са три находища на територията на област Кърджали, като две от тях са в община Черноочене.
Защитена местност Гюмюрджински снежник
Местоположение: Кирково
Защитена местност Гюмюрджински снежник Районът е обявен за защитена местност през 2003 г. и заема площ от 1926,4 ха. В нея попадат землищата на селата Горно и Долно Къпиново, Чакаларово, Шумнатица и Кремен от община Кирково. На юг достига до държавната ни граница с Гърция, като обхваща района на вр. Вейката (1463 м), най-южната точка на България – част от рида Гюмюрджински снежник.
Защитена местност Равен
Местоположение: Момчилград
Защитена местност Равен Заема площ от 25.10 хектара с землището на с. Равен. Формирана е от буферната зона на поддържания резерват “Боровец”. Обявена е за защитена със заповед на Министъра на околната среда и водите през 2007 г. На територията на зоната, сред варовиковите скали се срещат различни добре запазени вкаменелости.
< 1. 2.3 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.