Полезни връзки
Поддържан резерват “Казълчерпа”
Поддържан резерват “Казълчерпа” Намира се в землището на с. Женда и носи името на доминиращия връх в района Казълчирпа (1036 м). Представлява черборова гора, останки от някогашна богата растителност, заобиколена от издънкова дъбова гора, която се простира и извън резервата. С постановление № 6835/15.12.1949 г. на Министерството на горите е обявен за горски резерват с обща площ 176 хектара. По-късно, със заповед № 2256/30.12.1956 г. на Управлението на горското стопанство към Министерския съвет, е обявен за резерват с площ 170 хектара. Само боровите насаждения в резервата обхващат площ от 39.9 хектара. Теренът на тази гора е твърде разнообразен - от слабо полегат до стръмен, основно с източно, североизточно и отчасти югоизточно изложение. Надморската височина варира от 700 до 850 метра. Почвата е канелена горска с глинесто-песъчлив механичен състав. Дървесният състав на насажденията е почти само от черен бор. Сред него се срещат единични екземпляри от брекиня и ела. От храстите най-голямо участие вземат хвойната и шипката. Най-старите дървета обхващат площ около 100 дка. Днес те са на възраст от 150 до 300 години, като най-едрите са с височина 25 метра. Характерно за тази част на гората е, че има силно изразена тенденция за естествено самообновяване, за което свидетелства наличието на подраст с перспектива за добро развитие. За по-младите черборови насаждения е характерна голяма склопеност и поради това - липса на подраст и самопосев. Черният бор изпреварва слаборастящия дъб и го измества, което ще доведе в бъдеще до завладяване на цялата територия на резервата от черния бор и дори до разширяването му извън границите. През 1999 г. резерватът е прекатегоризиран в “поддържан резерват”. Забележка: Територията на резервата е приятно място за отдих и туризъм.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.