Полезни връзки
Елови находища, с. Мурга и с. Женда
Елови находища, с. Мурга и с. Женда Елата (Abies Alba) от сем. Борови (Pinacea) е терциерен реликт и за нашия регион е рядко и необичайно растение. Регистрирани са три находища на територията на област Кърджали, като две от тях са в община Черноочене. Находището на ела при с. Мурга е най-голямо. То е почти чисто. Около него в територия от около 13.1 ха също сред бука и дъба се срещат отделни елови дървета. Надморската височина е значително по-различна от това при с. Женда - от 850 до 900 м. И в двете находища възрастта на еловите дървета надхвърля 150 години. Средната височина на дърветата е 12 м, а дебелината на ствола - 35 см. Обявено е за защитено през 1980 г. Отделни екземпляри са високи до 22 м. Находището при с. Женда в местността “Келявия дренак” е с площ 0.5 ха. То е смесено - 50% ела и 50% зимен дъб, с малък примес от габър и трепетлика. Средна възраст е като тази при с. Мурга, височина – 17 м и дебелина на ствола – 25 см. Надморската височина на която е разположено е около 1050 м. Забележка: Находището при с. Мурга е леснодостъпно. През него минава хубав горски път.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.