Полезни връзки
Защитена местност “Юмрук скала”
Защитена местност “Юмрук скала” Обявена е за защитена местност през 2000 г. Заема площ от 346 ха, югозападно от с. Калоянци, общ. Кърджали, близо до устието на р. Перперешка. Обхваща високо разположен скален венец по левия бряг на яз. “Студен кладенец”. Труднодостъпните зъбери са местообитание и гнездово находище на редица редки и защитени птици: белоглав и египетски лешояд, черен щъркел, белоопашат мишелов, черношипа ветрушка, скална зидарка, червеногушо коприварче и др. Растителността е представена от дъбови гори, храсталаци, драка, келяв габър и сухолюбиви тревни съобщества. В площта влизат и няколко пещери, обитавани от прилепи. Цялата пещерна фауна в България е под закрила на закона за биологичното разнообразие. От билото се разкрива чудесна гледка към езерото на язовир “Студен кладенец”. Забележка: Приятно място за туризъм при ограниченията, дефинирани в Закона за защитените територии.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.