Полезни връзки
Находище на папрат “Венерин косъм”
 Находище на папрат “Венерин косъм” Намира се в близост до гр. Кърджали, в Кьош дере, край пътя Кърджали – Ардино. Находището е обявено за защитена местност през 1981 г. с цел опазване на популацията на папрат Венерин косъм (Adiantum capillus-veneris). Защитената територия има площ 1.5 ха. Това е едно от трите находища на тази красива папрат в България, на която не случайно са дали името на богинята на красотата и любовта. Венериният косъм изисква специални екологични условия. Расте само при закътани, топли, влажни места, върху бигорови варовити скали и при постоянна температура и влага. Не понася задушване, а при по-ниска от 10 градуса температура загива. Видът е включен в Червената книга на България в категория рядък вид. Забележка: Местността е подходяща за посещение в определени сезони.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.