Полезни връзки
Защитена местност “Рибино”
Защитена местност “Рибино” Заема площ от 663 дка. Обхваща територията около Талашман дере – ляв приток на Ветренската река, в землищата на селата Рибино и Самовила, общ. Крумовград. В мекия, податлив, варовит терен е оформен красив каньон с характерен ландшафт. Районът изобилства на пещери, с обща дължина над 600 м, които са картирани и документирани в Българската федерация по спелеология. Намерени са редица археологически находки, свидетелство за активен живот в далечното минало. Пещерната фауна е уникална. Открити са нови за науката безгръбначни животни от родовете Niphargus, Roncus и Balcanopelatum, както и мокрицата Trichoniscus rhodopiense (български ендемит) и охлювът Balcanodiscus frivaldkyanus (балкански ендемит). Пещерите се обитават от множество прилепи. Установени са седем вида, включени в Световния Червен списък. Обявена е за защитена местност през 2000 г. Забележка: Обектът е подходящ за посещение.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.