Полезни връзки
Защитена местност “Орешари”
Защитена местност “Орешари” Заема площ от 550 дка в района на с. Орешари. Обявяването има за цел да се съхранят и опазят редица редки и защитени растителни и животински видове, скални венци, археологически обекти, пещери. Тук се намира популярната пещера “Попмартиновата пещера”, известна още и като “Арката”. Теренът в района е варовит, изпъстрен с множество карстови форми. Регистрираните пещери са богати на пещерна фауна, в много от тях има следи от минал живот. Флористичното разнообразие е голямо – наред със сухолюбивата растителност се срещат и участъци с мезофилни дъбови гори. Установени са множество реликтни ендемити и редки растения, включени в Червената книга на България: тис, папрат Венерин косъм, родопска горска майка, черноморска ведрица, върбинкова какула, жлезист гръмотрън, хилядолистен морач и др. Фауната е не по-малко разнообразна. Районът се обитава от ивичест гущер, дългокрака жаба, множество представители на птичия свят – черноглава и зеленогуша овесарка, черен щъркел, египетски лешояд, алпийски бързолет и др. Обявена е за защитена местност през 1999 г. Забележка: Обектът е подходящ за посещение
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.