Полезни връзки
Резерват “Вълчи дол”
Резерват “Вълчи дол” Това е единственият строг резерват в област Кърджали. Обявен е за защитен обект през 1980 г. По-късно (през ноември 1993 г.) е включен в категорията строг резерват с национално значение. Общата му площ е 774.7 ха, като в състава влиза част от общините Момчилград, Крумовград и Кърджали. Намира се в района на яз. “Студен кладенец” при с. Бойник, Крумовградско. Теренът е с изключително разнообразен ландшафт: скали, пасища, гори, храсти. Горската част се състои от формации на зимен дъб, примесен с келяв габър, липа, воден габър, горун, благун, цер и др. Такъв вид формации не се среща в нито един от досега обявените резервати в страната. В района силно е изразено средиземноморското влияние, което е дало отражение върху флората и фауната. Установени са около 15 вида растения, включени в Червената книга на България. Голям интерес представлява орнитофауната. Представена е както от южни видове: орфеево коприварче, скален дрозд, червенокръста лястовица, така и от много представители на редки и изчезващи грабливи птици. Голяма част от тях са застрашени или уязвими според номенклатурата на Birdlife International. Царският орел и черният лешояд са в категорията световно застрашени. Тук обитават скалният орел, белоопашатият мишелов, керкенезът, египетският лешояд, черният лешояд, черният щъркел, белоглавият лешояд и др. Установени са 23 вида грабливи птици, от които 21 са включени в Червената книга на България. Царският орел и черният лешояд са включени в категорията “световно застрашени видове” според номенклатурата на BIRDLIFE International. Разнообразието на влечугите е също голямо. От бозайниците се срещат сърна, вълк, дива свиня, елен лопатар и др. Забележка: Интересен за посещение район, включен в основни туристически маршрути.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.