Полезни връзки
Поддържан резерват “Боровец”, с. Равен
Поддържан резерват “Боровец”, с. Равен Намира се на около 2 км от с. Равен. До него води добър път. Това е горски черборов резерват - най-източното черборово насаждение у нас. Общата защитена площ е 360 дка. Теренът на този резерват е силно насечен - с големи наклони и много стръмнини. Изложението е твърде разнообразно - северно, северозападно, южно. Средната му надморска височина е 400 м. Почвата е канеленогорска с глинесто-песъчлив механичен състав. Освен чер бор, в дървесния състав участват още значително количество зимен дъб, по-малко благун и още по-малко келяв габър. Срещат се и единични екземпляри от бял бор. В подлеса вземат участие шипка, смрадлика, синя хвойна и др. В резервата има богата тревиста растителност. Средната възраст на боровите дървета е 130 години, а на най-старите – 180. Боровец е обявен за защитен обект през 1956 г. През 1999 г. е прекатегоризиран в поддържан резерват.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.