Полезни връзки
Джамията в с. Любино
Джамията в с. Любино Представителна средищна джамия, обслужваща всички махали в кметството. Забелязва се от много далече – откроява се с белия си корпус. Намира се край старо гробище, в което са погребани първите ходжи, обслужвали я от самото начало на нейното изграждане. Районът се нарича от местните хора “Джами янъ”. Пред входа на джамията са руините на медресето, което е подготвяло духовници с по-нисък ранг, ходжи и имами. Впоследствие е преустроено за духовно училище, светско българско училище, а последно е било част от читалище. Днес е почти разрушено. Джамията е строена от камък, измазан с хоросан и е варосана. Преддверието е оформено с широка площадка, обградено от колонада и арковидни сводове, изработени от дялан мрамор. Над входа има вградена хоризонтална мраморна плоча с релефно изписана годината на строителството по хиджра 1222 г. (около 1844 г.). Минарето е със самостоятелен вход, в северната част на корпуса на джамията. Високо е около 20 м. При един от последните ремонти на джамията майсторите са оставили надпис както вътре в помещението за молитва, така и на последното стъпало на минарето. Вътре джамията е изненадващо просторна, светлина нахлува от високи сводести прозорци, разположени по трите страни. Силно впечатление правят дървеният таван със своите апликации и парапетът на балкона, наподобяващ ажурната дървопластика на домашните вътрешни стълби и салони. Това е единствената джамия засега в Източни Родопи, която има приземно помещение под основното молитвено помещение. Под михраба то достига до 2 м, а при входа на джамията се скосява до кота терен. По външната фасада е фиксирано чрез масивна каменна зидария, прорязана на места от малки отдушници (мазгали). Забележка: Обектът е лесно достъпен, подходящ за туризъм.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.