Полезни връзки
Църквата “Света Параскева”, с. Пчеларово
Църквата “Света Параскева”, с. Пчеларово Църквата е популярна сред населението като “Света Петка”. Архитектурно се открояват два строителни периода – от 1886 и 1913 г. В царския ред има 6 икони, подредени по канон. Апостолският ред има 20 икони. Иконостаса, иконите, владишкия трон и църковната утвар са типични за малките селски църкви. Постройката на камбанарията е оригинална – 6-стенен купол с кръст върху кръгли колони. Край църквата има старо килийно училище. В близост до църквата има голяма чешма, а край нея - следи от малък параклис. Църквата е действаща, обявена е за паметник на културата. Забележка: Обектът е удобен за посещение.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.