Полезни връзки
Църквата “Св. Успенье Богородично”, гр. Кърджали
Църквата “Св. Успенье Богородично”, гр. Кърджали Намира се в квартал “Гледка”. Трикорабната базилика, строена в началото на XX век е едно уникално духовно средище, в което работи трапезария за бедни, има неделно училище по вероучение, компютърна зала, безплатен медицински кабинет, музикален салон. Идеята е тази обител да стане център на културно-просветителна и благотворителна дейност. Да се помага с храна, медицинска помощ, услуги на бедни хора и сираци, независимо от тяхната религия. В храма се пази частица от Христовия кръст.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.