Полезни връзки
Параклисът “Св. Спас” край с. Резбарци
Параклисът “Св. Спас” край с. Резбарци Намира с в началото край пътя за с. Резбарци, вдясно, преди първите жилищни постройки. Разположен е сред красива широколистна гора с големи поляни и хубава вода, в непосредствена близост до бреговете на р. Кьош дере, вливаща се в р. Арда в рамките на града. Местността е приятна за отдих, любимо място за разходка на жителите на града. Веднъж в годината на това място се провежда общоградски събор, коли се курбан за здраве. Параклисът е строен в началото на XX век, а наскоро е обновен. Забележка: Обектът е подходящ за посещение в комбинация с маршрут до находището на папрат Венерин косъм, което е на около 200 м от него.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.