Полезни връзки
Джамията в гр. Кърджали
Джамията в гр. Кърджали Намира се в непосредствена близост до градския пазар. Масивна, елегантна сграда, строена през 1812 г. През 1874 г. е преустроена. В нея могат да се съберат до 500 поклонници. Състои се от храмова сграда, минаре, административна сграда. В двора има обновени чешми за извършване на ритуалното обмиване. Действащ храм. Джамията е паметник на културата.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.