Полезни връзки
Тюрбето на Хазър баба, с. Горна крепост
Тюрбето на Хазър баба, с. Горна крепост Това е алианска гробница, в която според местните вярвания е погребан Хазър баба, почитан от алианите светец. Намира се в източния край на селото, на голяма поляна, оградена с дъб и габър. До 1912 г. гробът е бил с правоъгълна, дървена ограда, след което тя е подменена с каменна. През 1939 г. трима майстори от Смолян построяват осемстенна гробница (поради невъзможност да се справят с основите на седмостен). Входът на гробницата е на изток. Покривът също е осмостенен, покрит с керемиди. През 1991 г. е построено преддверие за събуване на поклонниците. Гробът е с необичайно големи размери: дължина 5.25 м и ширина 1.85 м. Върху него има могила, покрита с мазилка. В двата й края са поставени плочи, издялани от варовик, като на едната има надпис на арабски. Към гробницата има постройка за готвене на курбан и прием на гости. Празникът в чест на Хазър баба се провежда ежегодно на 1 май.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.